Akredytacja
PCA od 2004 r.

Oferta wzorcowania / Pipety tłokowe

Wzorcowanie automatycznych pipet tłokowych w zakresie akredytacji obejmuje:

  • pipety o stałej i zmiennej objętości w zakresie od 1 µl do 10 000 µl.

Wzorcowanie przeprowadzane jest metodą grawimetryczną, zgodnie z wymaganiami normy
ISO 8655-6. Dodatkowo na świadectwie wzorcowania mogą zostać umieszczone wyniki obliczeń błędów określonych w normie ISO 8655:

  • błąd systematyczny es - wyznaczony w jednostkach [µl] oraz [%]
  • błąd przypadkowy - wyznaczony jako odchylenie standardowe Sp w jednostkach [µl] oraz CV wyrażone w [%].


Wzorcowanie pipet tłokowych obejmuje wyznaczenie błędu wskazania pipety dla badanej objętości wraz z niepewnością rozszerzoną oraz wydanie świadectwa wzorcowania.  Spójność pomiarowa jest odniesiona do wzorca jednostki miary masy poprzez zastosowanie wag elektronicznych (mikroanalitycznych) posiadających ważne świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Wagi spełniają wymagania metrologiczne określone dla metody grawimetrycznej w normie ISO 8655-6.

Wzorcowanie pipet wykonuje wyłącznie siedziba Laboratorium Pomiarowego RADWAG w Radomiu. Pipety przeznaczone do wzorcowania muszą zostać dostarczone do Laboratorium wraz z poprawnie wypełnionym zleceniem wzorcowania oraz deklaracją odkażenia przyrządu.